CMD Ekonomi - Din redovisningsbyrå

CMD Ekonomi utgör din partner vid samtliga administrativa och ekonomiska rutiner som förekommer i ett företags vardag.

Att överlåta den ekonomiska hanteringen i sin helhet till CMD Ekonomi innebär att vi tar fullt ansvar för att räkenskaperna uppfyller de krav som ställs på företag idag.

Vår långa och praktiska erfarenhet samt bredd av kunskapsområden gör att vi enkelt identifierar ett företags behov.
Genom kvalitetstänkande och inriktning på ständig förbättring frigör vi tid för våra kunder genom att skapa effektiva rutiner. I dagens dynamiska affärsklimat är det vanligt med snabba förändringar inom företag och organisationer. Det innebär att det ställs allt högre krav på företagens finansiella rapportering. Vår målsättning är att de finansiella rapporterna alltid ska vara ett verktyg för utveckling och styrning av företaget.

Vi är din partner vid framåtriktade insatser som vision-, strategi- och målformulering. Genom att upprätta styrmodeller för uppsatta mål kan vi på ett tydligt sätt förklara de ekonomiska konsekvenserna.

CMD Ekonomi är medlem i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) . En auktoriserad redovisningskonsult som godkänts av SRF är en garanti för flerårig yrkerserfarenhet, kompetens, kvalitet, utveckling och innehav av en ansvarsförsäkring.